text.skipToContent text.skipToNavigation

Dodano do koszyka

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Beauty Care Professional B2B eShop

1.    Informacje ogólne
1.1.    Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Beauty Care Professional B2B eShop (zwany dalej jako „Regulamin”) określa:
a)    ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów za pośrednictwem eSklepu (zwane dalej jako „Ogólne Warunki Sprzedaży”) oraz
b)    warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem eSklepu (zwane dalej jako „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”).
1.2.    Sklep internetowy Beauty Care Professional B2B eShop (zwany dalej jako „eSklep”) prowadzony jest przez  Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000567666, numer NIP: 5252624369, numer REGON: 362077261, numer BDO: 000017706, kapitał zakładowy: 1 661 694 000 zł (zwana dalej jako „Sprzedający” lub „Usługodawca”).
1.3.    eSklep z kosmetykami Beauty Care Professional do użytku profesjonalnego jest przeznaczony wyłącznie dla podmiotów prowadzących profesjonalną działalność gospodarczą w formie: salonów fryzjerskich i/lub barberskich, sklepów fryzjerskich, hurtowni fryzjerskich, podmiotów zajmujących się profesjonalnym szkoleniem fryzjerów, barberów i/lub stylistów (zwaną dalej jako „Działalność profesjonalna”) jako:
a)    osoba fizyczna – o ile, z treści umowy zawieranej za pośrednictwem eSklepu ze Sprzedającym wynika, że zawierana umowa ma dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (kod PKD),
b)    osoba prawna lub
c)    jednostka nieposiadająca osobowości prawnej
(dalej łącznie zwanymi jako „Kupujący” lub „Użytkownik”), co jednocześnie oznacza, że eSklep nie jest przeznaczony dla podmiotów, które nie prowadzą Działalności profesjonalnej, w szczególności konsumentów lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w sytuacji gdyby umowa zawierana za pośrednictwem eSklepu ze Sprzedającym nie miała dla tej osoby charakteru zawodowego, o którym mowa powyżej.
1.4.    eSklep jest dostępny pod adresem strony internetowej: https://shop.schwarzkopf-professional.pl/pl/login.

Część A: Ogólne Warunki Sprzedaży

2.    Zakres
2.1.    Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert, oświadczeń i umów zawieranych przez Sprzedającego za pośrednictwem eSklepu w zakresie dostaw produktów, w tym usług doradczych i wszelkich innych usług dodatkowych, z wyjątkiem Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem eSklepu (zwanych dalej „Dostawami") dla Kupujących.
2.2.    Wszelkie warunki sprzedaży uzupełniające lub modyfikujące Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie tylko w zakresie, w jakim zostały uprzednio wyraźnie potwierdzone przez Sprzedającego na piśmie.
2.3.    Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży produktów i usług powiązanych zawartej za pośrednictwem eSklepu.
2.4.    W ramach bieżących stosunków handlowych istniejąca umowa/y sprzedaży obowiązuje/ą również w zakresie zamówień składanych przez Kupującego za pośrednictwem eSklepu. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między istniejącą umową (istniejącymi umowami) a niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, pierwszeństwo mają umowy istniejące.

3.    Umowa, ceny
3.1.    Zamieszczone w eSklepie informacje o produktach i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
3.2.    Zamówienie Kupującego złożone za pośrednictwem eSklepu stanowi wiążącą dla Kupującego ofertę na zakup produktu(ów) i/lub usług objętych zamówieniem. Kupujący jest związany takim zamówieniem przez okres dwóch (2) tygodni od momentu jego złożenia. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówień Kupującego.
3.3.    Sprzedający niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie takiego zamówienia. Niniejsze potwierdzenie jest jedynie potwierdzeniem, że Sprzedający otrzymał zamówienie Kupującego, ale nie potwierdza jego przyjęcia do realizacji, chyba że oprócz potwierdzenia otrzymania zamówienia, realizacja zamówienia zostanie wyraźnie potwierdzona. Każde przyjęcie zamówienia, skutkujące zawarciem umowy, wymaga wyraźnego potwierdzenia przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Niezależnie od powyższego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do przyjęcia zamówienia od Kupującego poprzez zrealizowanie Dostawy.
3.4.    Kupujący może skutecznie złożyć  zamówienie w eSklepie, o ile każdorazowo przekroczona zostanie minimalna wartość zamówienia. Informacja o minimalnej wartość zamówienia wyświetlana jest w eSklepie, a ponadto Kupujący może uzyskać ją w Dziale Customer Service Sprzedającego.
3.5.    Ceny wyświetlane w eSklepie należy rozumieć jako ceny netto, które zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości określonej bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
3.6.    Ceny wyświetlane w eSklepie w momencie złożenia zamówienia mają zastosowanie do dostaw realizowanych za pośrednictwem eSklepu. Termin wskazanej dostawy nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Do zamówień z terminem realizacji dłuższym niż 30 dni mają zastosowanie ceny aktualne w momencie realizacji zamówienia.
3.7.    Wyświetlane w eSklepie wyjściowe Ceny produktów mogą być obniżane, o ile Sprzedający, na podstawie odrębnej umowy zawieranej z Kupującym, udzielił Kupującemu rabatu handlowego i/lub w sytuacji, gdy Kupujący zastosuje podczas składania zamówienia prawidłowy kod rabatowy. Kupujący ma możliwość podglądu Ceny w wysokości przed i po zastosowaniu rabatu handlowego i/lub kodu rabatowego. W przypadku składania zamówień za pośrednictwem subkonta przez osoby, którym Kupujący utworzył w eSklepie subkonto i przyznał stosowne uprawnienia do składania zamówień, Ceny wyświetlane za pośrednictwem subkonta w eSklepie mogą się różnić od Cen wyświetlanych za pośrednictwem konta Kupującego.

4.    Obowiązki Kupującego
4.1.    Kupujący nie może odmówić przyjęcia Dostawy z powodu wad nieistotnych.
4.2.    Jeżeli Kupujący nie wywiąże się z obowiązku przyjęcia Dostawy, Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Kupujący nie zastosuje się do niej przed upływem rozsądnego dodatkowego terminu. Jeżeli przyczyna niedotrzymania terminu odbioru zamówienia leży po stronie Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do żądania kary umownej (nawet po odstąpieniu od umowy przez Sprzedającego) w wysokości 10% wartości netto z dnia zamówienia dla nieprzyjętej części Dostawy. Nie wyłącza to prawa Sprzedającego do dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę w wysokości przenoszącej wartość zastrzeżonej kary umownej.
4.3.    Dostarczone produkty mogą być odsprzedawane wyłącznie w niezmienionym oryginalnym opakowaniu.
4.4.    Wszelkie pisemne lub ustne porady udzielone przez Sprzedającego dotyczące zastosowań technicznych lub inne porady nie są wiążące. Kupujący jest odpowiedzialny za sprawdzenie Dostawy w celu zapewnienia jej przydatności do zamierzonego celu Kupującego, nawet jeśli dostarczane produkty są ogólnie zalecane do określonego celu; w takim przypadku, przed użyciem, Kupujący jest także zobowiązany do sprawdzenia Dostawy w celu zapewnienia jej przydatności do określonego celu zamierzonego przez Kupującego i warunków użytkowania u Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności na jakiejkolwiek podstawie prawnej za jakiekolwiek szkody wynikające z naruszenia przez Kupującego wyżej wymienionych obowiązków kontroli Dostawy.
4.5.    Przy korzystaniu z dostarczonych Produktów, Kupujący będzie przestrzegał wszelkich praw własności intelektualnej Sprzedającego lub osób trzecich, np. patentów lub wzorów użytkowych oraz przepisów ustawowych.

5.    Płatność
5.1.    Zafakturowane kwoty i koszty dostawy pokrywane są z zabezpieczonych opcji płatności (np. kartą kredytową) oferowanych w eSklepie. Sprzedający może też umożliwić opcje płatności w inny sposób.
5.2.    Uzgodnione potrącenia rabatowe są dopuszczalne tylko wtedy, gdy po stronie Kupującego nie istnieją przeterminowane zobowiązania wobec Sprzedającego.
5.3.    W przypadku niewywiązania się Kupującego z uzgodnionych terminów płatności, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych w transakcjach handlowych.
5.4.    Kupujący może dokonać potrącenia tylko takich roszczeń wzajemnych, które są bezsporne lub prawomocnie stwierdzone przez sąd.
5.5.    W każdym czasie Sprzedający może zażądać zabezpieczenia, jeżeli wypłacalność lub zdolność kredytowa Kupującego ulegnie znacznemu pogorszeniu, zagrażając tym samym roszczeniom Sprzedającego, ponadto Sprzedający może żądać zabezpieczenia w przypadku istnienia jakichkolwiek opóźnień w płatnościach, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Kupującego. Jeżeli Kupujący odmówi ustanowienia takiego zabezpieczenia w rozsądnym terminie, Sprzedający może odstąpić od Umowy w całości lub w części. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla wszystkich innych praw i środków przysługujących Sprzedającemu.
5.6.    Pracownicy Sprzedającego nie są upoważnieni do odbioru płatności od Kupującego.

6.    Dostawa
6.1.    Obszar dostawy jest ograniczony do terytorium Polski. W związku z tym Sprzedający nie będzie realizował żadnych dostaw poza Polską.
6.2.    Obowiązujące koszty wysyłki do miejsca przeznaczenia są uzależnione od wybranej opcji dostawy i wartości zamówienia. O ile w wybranej opcji dostawy nie opisano inaczej, Sprzedający wybierze trasę transportu i przewoźnika według uznania Sprzedającego. O ile nie uzgodniono inaczej, w każdym przypadku Kupujący ponosi wszelkie koszty transportu i koszty przechowywania w miejscu odbioru, transportu drogą lądową i dodatkowe koszty transportu w przypadku przesyłek ekspresowych i transportu lotniczego.
6.3.    Sprzedający jest uprawniony do realizowania Dostaw partiami.
6.4.    Terminy dostaw zadeklarowane przez Sprzedającego (np. w oferowanych opcjach dostawy) są jedynie orientacyjne, chyba że termin dostawy został wyraźnie potwierdzony przez Sprzedającego lub został wyraźnie uzgodniony przez Strony na piśmie. Uzgodniony termin dostawy, o ile taki istnieje, rozpoczyna bieg w dniu potwierdzenia zamówienia, ale nie wcześniej niż przed wypełnieniem jakichkolwiek (zaliczkowych) obowiązków płatniczych Kupującego, jeśli takie istnieją. Dostawa jest zrealizowana w momencie przekazania Dostawy przewoźnikowi, przewoźnikowi towarowemu lub innej osobie trzeciej odpowiedzialnej za transport Dostawy. Przy dostawie obowiązują zasady Incoterms 2010 CPT (miejsce przeznaczenia – adres Kupującego wskazany w zamówieniu, miejsce dostawy – miejsce przekazania dostawy przewoźnikowi w magazynie Sprzedającego lub jego dostawcy)
6.5.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do terminowej i kompletnej dostawy własnej. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do uzależnienia dostawy od dostępności produktów.
6.6.    W przypadku opóźnienia, za które winę można przypisać wyłącznie Sprzedającemu, na skutek, której Kupujący poniósł szkodę, roszczenie Kupującego o odszkodowanie z tytułu opóźnienia będzie ograniczone do 0,5% wartości netto zamówienia w odniesieniu do opóźnionej części Dostawy za każdy dzień roboczy opóźnienia, przy czym nie przekroczy łącznie 5% wartości netto opóźnionej części dostawy. Powyższy limit nie dotyczy przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.
6.7.    W przypadku przekroczenia terminu dostawy przez Sprzedającego Kupujący ma prawo zgłosić zamiar odmowy jej przyjęcia, wskazując, iż odmówi jej przyjęcia, jeżeli Sprzedający nie dokona dostawy w dodatkowym wyznaczonym terminie wynoszącym co najmniej dwa tygodnie. Jeżeli zobowiązanie Sprzedającego do dostawy nie zostanie wykonane przed upływem dodatkowego wyznaczonego terminu, Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, pod warunkiem, że termin dostawy zostanie przekroczony z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Sprzedającego. Powiadomienie o odstąpieniu powinno być sformułowane na piśmie i dostarczone najpóźniej w ciągu dwóch tygodni po upływie dodatkowego limitu czasowego. Po upływie powyższego terminu na odstąpienie od umowy Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
6.8.    Wydarzenia o charakterze siły wyższej uprawniają Sprzedającego do przesunięcia terminu dostawy o czas trwania przeszkody plus rozsądny okres rozruchu. Wszelkie nieuniknione zdarzenia, za których winy nie można przypisać Sprzedającemu, w szczególności wydarzenia w obszarze polityki walutowej i handlowej lub inne działania władz, strajki, lokauty, istotne, a nie tylko krótkotrwałe przerwy w pracy (np. pożar, awarie mechaniczne, niedobory surowców lub przerwy w dostawie prądu), jak również długotrwałe zablokowanie tras komunikacyjnych, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają dostawę, uważa się za równoważne ze zdarzeniami o charakterze siły wyższej. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o wszelkich zdarzeniach o charakterze siły wyższej lub wyżej wymienionych zdarzeniach równoważnych. Jeżeli przeszkoda trwa dłużej niż trzy miesiące, Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron. Jeżeli częściowa dostawa została już zrealizowana, wówczas Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w wyżej wymienionych okolicznościach wyłącznie w odniesieniu do niewykonanej części Dostawy. Kupujący nie będzie odmawiał uiszczenia płatności za już dostarczoną część Dostawy.
6.9.    Sprzedający ma prawo niezrealizowania dostawy w przypadku istnienia jakichkolwiek roszczeń Sprzedającego wobec Kupującego.

7.    Przeniesienie ryzyka
7.1.    O ile nie uzgodniono inaczej, ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą opuszczenia przez towary zakładu lub magazynu dostawcy Sprzedającego, z którego przesyłka jest transportowana, a w każdym razie najpóźniej z chwilą przekazania jej przewoźnikowi. Ponadto ryzyko przechodzi na Kupującego w momencie, gdy wysyłka lub przekazanie Dostawy ulegnie opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub gdy Kupujący nie wywiąże się z obowiązku odbioru.
7.2.    Kupujący ponosi ryzyko podczas transportu zwrotnego Dostawy, czy to w celu usunięcia uszkodzeń, czy też po odstąpieniu od umowy, w przypadku przyjęcia Dostawy z dobrej woli lub z innych powodów.

8.    Prawa Kupującego w przypadku wad produktów
8.1.    Kupujący jest zobowiązany poinformować pisemnie Sprzedającego o widocznych wadach produktów niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu ośmiu (8) dni po odbiorze Dostawy w miejscu przeznaczenia. Kupujący jest zobowiązany poinformować pisemnie Sprzedającego o ukrytych wadach produktów niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu ośmiu (8) dni po jego wykryciu. W przeciwnym razie Kupujący traci roszczenia wynikające z zaistnienia wad produktów.
8.2.    Próbki reklamowanej Dostawy zostaną niezwłocznie przesłane przez Kupującego na żądanie Sprzedającego. Koszty przesyłki ponosi Kupujący.
8.3.    W przypadku przyjęcia Dostawy bez reklamacji przez przewoźnika, domniemywa się, że opakowanie Dostawy nie budziło zastrzeżeń w momencie przekazania jej przewoźnikowi.
8.4.    Sprzedający nie jest odpowiedzialny za zapewnienie czytelności kodu umieszczonego na produktach w Dostawie (np. GTIN). Brak czytelnego kodu nie stanowi wady produktów ani Dostawy.
8.5.    Odpowiedzialność za wadę polegająca na naruszeniu praw własności intelektualnej może być przypisana Sprzedającemu wyłącznie wówczas jeśli wynika z bezpośredniego i wyłącznego działania lub zaniechania Sprzedającego. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Kupującego polegające na zmodyfikowaniu dostarczonych produktów przez Kupującego lub ich niewłaściwym użyciu przez Kupującego jak i użyciu ich razem z produktami niedostarczonymi przez Sprzedającego.
8.6.    Zapisy powyższe mają pierwszeństwo przed wskazaniami w zakresie wykorzystania produktów. Jeżeli wada istnieje w momencie przeniesienia ryzyka, Sprzedający zapewni usunięcie wady albo poprzez naprawę wady albo poprzez dodatkową dostawę, według uznania Sprzedającego. Jeżeli działanie naprawcze nie będzie skuteczne, Kupujący będzie uprawniony do żądania obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem ustawowych warunków wstępnych. Roszczenia Kupującego o odszkodowanie za straty lub szkody i wydatki są uregulowane w punkcie 9 Regulaminu.
8.7.    W przypadku nieuzasadnionego żądania naprawienia szkody, Kupujący zobowiązany jest zrekompensować Sprzedającemu wszelkie straty lub szkody wynikające z nieuzasadnionego żądania naprawienia szkody, jeżeli Kupujący wiedział lub powinien był wiedzieć, że jego żądanie naprawienia szkody było nieuzasadnione.
8.8.    Złożenie przez Kupującego jakiejkolwiek reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

9.    Odszkodowania
9.1.    Wszelkie roszczenia Kupującego o odszkodowanie za szkodę, niezależnie od podstawy prawnej (naruszenie obowiązków wynikających ze zobowiązania umownego, umowy, czynu niedozwolonego itp.) zostają niniejszym wyłączone.
9.2.    Wyłączenie odpowiedzialności zgodnie z punktem 9.1 Regulaminu nie ma zastosowania.
a) w przypadku odpowiedzialności za produkt na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
b) w przypadkach działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, lub
c) w przypadku zawinionego naruszenia powodującego uszczerbek na zdrowiu, życiu, lub
d) w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych przez Sprzedającego. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego za naruszenie istotnych zobowiązań umownych ogranicza się do odszkodowania za straty i szkody typowe dla umowy, z wyłączeniem szkód pośrednich i utraconych korzyści, których poniesienia Kupujący nie mógł uniknąć, chyba że zostały one spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem Sprzedającego, naruszeniem powodującym uszczerbek na zdrowiu, życiu lub odpowiedzialności cywilnej za bezpieczeństwo produktu. .
9.3.    Wszelkie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego obowiązują również w przypadku przedstawicieli prawnych Sprzedającego, pracowników, dostawców i zastępców w przypadku, gdy takie roszczenia są dochodzone bezpośrednio przez Kupującego.

10.    Zastrzeżenie prawa własności
10.1.    Sprzedający zachowa tytuł własności Dostawy do czasu pełnego zaspokojenia wszystkich zaległych roszczeń w ramach stosunków handlowych z Kupującym na podstawie art. 589 kodeksu cywilnego.
10.2.    Kupujący jest upoważniony do odsprzedaży towarów w ramach właściwie przeprowadzonej transakcji handlowej. Niedopuszczalne jest ustanawianie zabezpieczeń na rzecz osób trzecich na towarach, w szczególności zastawu, zastawy rejestrowego przeniesienia własności na zabezpieczenie. Kupujący niezwłocznie poinformuje Sprzedającego o wszelkich zabezpieczeniach na rzecz osób trzecich - nawet po przetworzeniu, połączeniu lub wymieszaniu - oraz o wszelkich innych ograniczeniach praw do towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności.
10.3.    Jeżeli Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszy którekolwiek z jego zobowiązań wynikających z zachowania tytułu własności, wówczas wszystkie należności Kupującego stają się natychmiast wymagalne i Sprzedający może żądać ich uregulowania. W takich przypadkach Sprzedający jest uprawniony również według swego uznania, do żądania zwrotu towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności i odbioru tych towarów u Kupującego.

11.    Opakowania zwrotne / Palety
11.1.    W przypadku zawarcia umowy na dostawę towarów na paletach, Sprzedający ma możliwość realizacji dostaw na paletach Euro-Pool 800 na 1200 mm lub paletach bezzwrotnych EW-10 w zależności od wyboru Sprzedającego. Dostawy na europaletach będą realizowane wedle uznania Sprzedającego: (i) na zasadzie równorzędnej wymiany, tzn. palety dostarczone wraz z towarem muszą być zawsze wymieniane na tę samą liczbę nieuszkodzonych pustych palet (dotyczy tylko palet Euro Pool), (ii) za wystawieniem vouchera na palety. Koszty naprawy zostaną naliczone za każdą paletę Euro Pool, którą Sprzedający odbierze w stanie uszkodzonym, ale nadającym się do naprawy; koszty wymiany zostaną naliczone za nieodwracalnie uszkodzone palety Euro Pool, chyba że winy za zwrot uszkodzonych palet Euro Pool nie można przypisać Kupującemu. Jeżeli Kupujący, wbrew obowiązkowi wymiany lub obowiązkowi dostarczenia vouchera na palety, nie dostarczy pustych europalet lub dostarczy niewystarczającą ilość pustych palet w ciągu 30 dni od dostawy, dostarczy je po wyznaczeniu przez Sprzedającego odpowiedniego okresu prolongaty, w przeciwnym razie, o ile nie udowodni, że nie ponosi winy za naruszenie obowiązku wymiany, zapłaci Sprzedającego, według uznania Sprzedającego, bieżące koszty wymiany palet. Ryzyko związane z europaletami, które zostały dostarczone przez Kupującego w drodze wymiany, przechodzi na Sprzedającego w momencie przekazania. Jeżeli Dostawa jest realizowana na paletach jednorazowego użytku EW 10, Kupujący odpowiada za przeniesienie produktów z palety i utylizację palet jednorazowego użytku.
11.2.    Jeśli stosowane są europalety wystawowe, są to zazwyczaj palety CHEP, które są zatrzymywane przez Kupującego i odbierane przez CHEP. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy palety 1/1 Chep są używane jako (podstawowy) nośnik ładunku.
11.3.    W przypadku innych opakowań zwrotnych, narzędzi do załadunku i wynajmowanych ekspozytorów udostępnionych przez Sprzedającego obowiązują następujące postanowienia:
Żadne opakowania zwrotne, narzędzia do załadunku i wypożyczone ekspozytory dostarczone przez Sprzedającego nie są objęte sprzedażą i pozostają własnością Sprzedającego. Z przedmiotami tymi należy obchodzić się ostrożnie i nie wolno ich używać do innych celów niż magazynowanie Dostaw. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia powyższych obowiązków Kupującego, chyba że naruszenie to nie może być przypisane Kupującemu. Przesyłka zwrotna opakowań zwrotnych oraz narzędzi załadowczych i wynajętych ekspozytorów zostanie dokonana niezwłocznie po opróżnieniu, jej przewóz zostanie opłacony i będzie ona znajdowała się stanie nie budzącym zastrzeżeń i nadającym się do użytku oraz będzie zawierała oznaczenie działu wspomnianego na fakturze i zostanie przesłana do określonego lub uzgodnionego miejsca odbioru pustych opakowań. Jeżeli opakowania zwrotne, narzędzia do załadunku lub wynajęte ekspozytory nie zostaną zwrócone w odpowiednim czasie (w terminie maksymalnie 30 dni), Sprzedający jest uprawniony do zafakturowania wartości odtworzeniowej, jeżeli Kupujący nie dotrzyma rozsądnego dodatkowego terminu. W przypadku, gdy opakowanie zwrotne, narzędzia do załadunku lub wynajęte ekspozytory nie nadają się do użytku, Sprzedający jest uprawniony do wystawienia faktury za wartość odtworzeniową, chyba że ich bezużyteczny stan nie może być przypisany Kupującemu.

12.    Przyjmowanie zwrotów jako wyraz dobrej woli
12.1.    W przypadku, gdy Sprzedający zadeklaruje zgodę przyjęcia zwrotu towaru, pomimo braku takiego obowiązku i towar zostanie zwrócony, Sprzedający obciąży Kupującego kwotą 20% wartości netto zamówienia, chyba że Sprzedający określi inną opłatę nie później niż w momencie akceptacji zwrotu.

13.    Postanowienia końcowe
13.1.    Sprzedający może dokonać jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej eSklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków Sprzedaży są realizowane według dotychczasowych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży.
13.2.    Sprzedający jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. z dnia 13 grudnia 2018r.- Dz.U. z 2019r. poz. 118) oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014r.).
13.3.    Kupujący będzie unikał sytuacji, które prowadzą lub mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów, o którym mowa poniżej. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego, jeżeli taki konflikt powstanie lub może powstać w trakcie trwania współpracy pomiędzy stronami. Przez "konflikt interesów" należy rozumieć sytuacje, w których zaangażowanie w działalność Kupującego pracownika Sprzedającego (lub osoby działającej na rzecz Sprzedającego) bądź osób mu bliskich, koliduje lub może kolidować z jego lojalnością wobec Grupy Henkel lub interesem Grupy Henkel (np. w sytuacji, w której były lub obecny pracownik Sprzedającego bądź osoba mu bliska występuje w imieniu Kupującego w relacjach ze Sprzedającym).
13.4.    Kompletne dane podstawowe towarów, w tym dane logistyczne, informacje o bezpieczeństwie produktów i okresy ważności, są przechowywane w zbiorze danych podstawowych na powiązanym portalu danych i regularnie uaktualniane. Na żądanie Kupujący może uzyskać dostęp do portalu danych.
13.5.    Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży lub umowy są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.
13.6.    Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze współpracy Stron, poszczególnych dostaw lub kwestii z nimi związanych jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
13.7.    Stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym i Kupującym podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (prawo handlowe ONZ/CISG) nie ma zastosowania.
13.8.    Implementacja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych
Zgodnie z nowym Rozporządzeniem (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych (uchylającym  rozporządzenie (UE) nr 98/2013) jesteśmy zobowiązani poinformować, że utleniające farby do włosów, rozjaśniacze i produkty do trwałej ondulacji zawierają nadtlenek wodoru (H2O2), nr CAS 7722-84-1 do 12%, a zatem są objęte definicją „prekursor materiałów wybuchowych podlegający regulacji”. Niniejszym, spełniając  wymogi określone w Art. 7 ust.1 Rozporządzenia (UE) 2019/1148 informujemy, że wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące zaginięcia ww. produktów należy zgłaszać do odpowiedniego krajowego punktu kontaktowego. Lista punktów kontaktowych dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

Część B: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

14.    Informacje ogólne
14.1.    W zakresie, w którym niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w przepisie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 6.02.2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
14.2.    Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
14.3.    Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie na stronie internetowej eSklepu (w procesie rejestracji konta oraz po zalogowaniu do konta), przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
14.4.    Przed rozpoczęciem korzystania z eSklepu i Usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z eSklepu i Usług świadczonych drogą elektroniczną. Korzystając z eSklepu i Usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki.

15.    Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem eSklepu
15.1.    Usługodawca udostępnia w eSklepie następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną (dalej zwane jako „Usługi świadczone drogą elektroniczną” lub „Usługi”):
a)    Konto – wydzielona dla Użytkownika część eSklepu umożliwiająca korzystanie z innych Usług świadczonych drogą elektroniczną (zakres Usługi: rejestracja Konta, logowanie do Konta, zmiana hasła do logowania);
b)    Zamówienie – elektroniczny formularz udostępniony w ramach eSklepu umożliwiający składanie zamówień na produkty dostępne w eSklepie, stanowiący oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem eSklepu określające: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce dostawy, dane Kupującego - zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym;
c)    Koszyk – funkcjonalność eSklepu umożliwiająca dokonywanie zakupów w eSklepie, w szczególności umożliwiająca dodawanie, usuwanie oraz podgląd wybranych produktów w jednym miejscu, celem złożenia Zamówienia, a także wprowadzenie kodu rabatowego Dodawanie produktów do Koszyka jest możliwe poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk znajdujący się przy wybranym produkcie lub poprzez przesłanie pliku excel zawierającego informacje o zamawianych produktach;
d)    Moje zamówienia i faktury – funkcjonalność eSklepu umożliwiająca wyszukiwanie, sortowanie i podgląd złożonych w eSklepie zamówień oraz wystawionych przez Usługodawcę faktur, a także pobranie faktur;
e)    Moje salony – funkcjonalność eSklepu umożliwiająca zarządzanie przez Użytkownika swoimi salonami fryzjerskimi,  tworzenie subkont dla osób działających w imieniu Użytkownika oraz zarządzanie uprawnieniami osób, dla których Użytkownik utworzył subkonto;
f)    Formularz kontaktowy – elektroniczny formularz umożliwiający przesyłanie zapytania do Usługodawcy,
g)    Wyszukiwarka – narzędzie informatyczne umożliwiające wyszukiwanie produktów w eSklepie;
h)    Zasoby eSklepu – usługa polegająca na wyświetlaniu zasobów eSklepu, w tym elementów tekstowych, graficznych lub multimedialnych;
i)    Newsletter – usługa umożliwiająca otrzymywanie informacji handlowych (w tym w formie newslettera) na wybrany kanał komunikacji (e-mail lub SMS), o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na określony kanał komunikacji.
15.2.    Świadczenie niektórych Usług drogą elektroniczną odbywa się po dokonaniu rejestracji Konta i zalogowaniu się do Konta.
15.3.    Po  przesłaniu przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, a także po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia, że Użytkownik spełnia warunki, o których mowa w pkt 1.3. Regulaminu, Usługodawca przeprowadza weryfikację danych (w tym może dokonać weryfikacji PKD Użytkownika) i następnie może zarejestrować Użytkownika w eSklepie lub w uzasadnionych przypadkach odmówić rejestracji.
15.4.    Usługodawca ma prawo na każdym etapie weryfikować spełnienie przez Użytkownika warunków, o których mowa w pkt 1.3. Regulaminu, w szczególności poprzez zweryfikowanie kodu PKD Użytkownika.

16.    Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem eSklepu
16.1.    W celu prawidłowego korzystania z eSklepu i Usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędne są:
a)    dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego (np. smartfon, tablet) połączonego z siecią Internet;
b)    dostęp do aktualnej wersji przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Google Chrome;
c)    rozdzielczość ekranu komputera lub urządzenia mobilnego umożliwiająca prawidłowe uruchomienie wyżej wymienionych przeglądarek internetowych;
d)    zainstalowany system operacyjny umożliwiający prawidłowe uruchomienie wyżej wymienionych przeglądarek internetowych;
e)    dostęp do konta poczty elektronicznej;
f)    włączona obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej;
g)    włączona obsługa plików cookies.
16.2.    Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, żeby eSklep funkcjonował w sposób ciągły, tj. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
16.3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a)    wysyłania Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej komunikatów technicznych dotyczących działania eSklepu lub komunikatów prawnych dotyczących Usług świadczonych drogą elektroniczną;
b)    modyfikacji eSklepu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług świadczonych drogą elektroniczną i funkcjonalności eSklepu;
c)    okresowych przerw technicznych niezbędnych do aktualizacji, modernizacji, konserwacji i rozwijania Serwisu.
16.4.    Usługodawca informuje Użytkownika o przerwach technicznych w działaniu eSklepu, zamieszczając na stronie internetowej eSklepu stosowny komunikat.
16.5.    Użytkownik powinien być świadomy, że świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń  telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, urządzeń mobilnych, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania Użytkownika lub osób trzecich w trakcie korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

17.    Zasady korzystania z eSklepu
17.1.    Podczas korzystania z eSklepu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
a)    zamieszczania w eSklepie treści naruszających prawa osób trzecich, lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego;
b)    zamieszczania w eSklepie treści powodujących zakłócenie pracy systemów teleinformatycznych lub innego, zakłócającego jego pracę, oddziaływania na eSklep;
c)    zakłócania normalnego korzystanie z eSklepu przez innych Użytkowników.
17.2.    Użytkownik zobowiązany jest ponadto do:
a)    podania prawdziwych danych podczas rejestracji Konta;
b)    niezwłocznej aktualizacji danych osobowych, gdy ulegną one zmianie;
c)    złożenia podczas rejestracji Konta zgodnego z prawdą oświadczenia o spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt 1.3. Regulaminu.

18.    Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną
18.1.    Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi integralną część zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
18.2.    Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta, na czas nieoznaczony, w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług udostępnionych w eSklepie, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu rejestracji Konta.
18.3.    Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usług udostępnionych w eSklepie (automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z chwilą opuszczenia  przez Użytkownika  eSklepu), najpóźniej z chwilą usunięcia Konta.
18.4.    Usługodawca ma prawo w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę o świadczenie Usług (w tym trwale usunąć Konto) w razie:
a)    powtarzających się naruszeń przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
b)    wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
c)    braku spełniania przez Użytkownika warunków, o których mowa w pkt 1.3. Regulaminu.  

19.    Odpowiedzialność
19.1.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób działających w jego imieniu, którym Użytkownik utworzył subkonto w eSklepie, w tym za zamówienia złożone za pośrednictwem subkonta.
19.2.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a)    problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi prawidłowe korzystanie z eSklepu i/lub Usług świadczonych drogą elektroniczną;
b)    utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego lub infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik lub innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących wyłącznie po stronie Usługodawcy;
c)    skutki korzystania z eSklepu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub zasadami współżycia społecznego;
d)    niedostępność eSklepu spowodowaną działaniem siły wyższej, a także działaniami lub zaniechaniami Użytkownika;
e)    szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika, lub w związku z nieuprawnionym dostępem do Konta Użytkownika, lub w związku z działaniami, będącymi wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez Użytkownika lub ze względu na naruszenie przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu.

20.    Postępowanie reklamacyjne
20.1.    Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności dotyczące nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu eSklepu, mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: schwarzkopf.professional.pl@henkel.com, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.
20.2.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego oraz opis i datę wystąpienia nieprawidłowości.
20.3.    Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 60 dni od dnia jej przesłania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał reklamację.
20.4.    Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację na adres e-mail, za pośrednictwem którego reklamujący przesłał reklamację, chyba że reklamujący zażąda innej dostępnej formy.

21.    Zmiana Regulaminu
21.1.    Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z ważnych przyczyn, w szczególności:
a)    gdy zmiana jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług świadczonych drogą elektroniczną;
c)    w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.
21.2.    Usługodawca zamieszcza zmieniony Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej eSklepu. Zmiana Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu zamieszczenia na stronie internetowej eSklepu zmienionego Regulaminu.
21.3.    Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w trybie określonym powyżej, Użytkownik staje się związany postanowieniami zmienionego Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, przesyłając je na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: schwarzkopf.professional.pl@henkel.com.

22.    Postanowienia końcowe
22.1.    Stosownie do art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że korzystanie z eSklepu może wiązać się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.
22.2.    W przypadku ewentualnych sporów z Użytkownikami związanych z Usługami świadczonymi drogą elektroniczną, sądem właściwym do ich rozpatrywania będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
22.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
22.4.    Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej eSklepu.